ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทวรักษ์
  THEWARAK  SCHOOL
สถานที่ตั้ง  224 หมู่ 2 ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมโหสถ   จังหวัดปราจีนบุรี  25190 
เนื้อที่   
โทรศัพท์ 037-976921
  062-4785551
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ  ท.ร.
สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ขาว
อัตลักษณ์โรงเรียน รัก  เมตตา  ซื่อสัตย์  รับใช้  พอเพียง