แนะนำโรงเรียน

 

ปีการศึกษา ๒๔๙๐ บาทหลวงวรงค์ สุขพัฒน์ เป็นเจ้าของโรงเรียน นายศรีเมือง บรรลือวงศ์ เป็นผู้จัดการ นายสุพรรณ บรรลือวงศ์ เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นมีนักเรียนทั้งหมด ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 คน

ปีการศึกษา ๒๕๒๒ บาทหลวงพิพัฒน์ ทนุพันธ์ ลงนามแทนมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และได้รับอนุญาต วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๓ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๔/๒๕๒๓

ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งขอขยายชั้นเรียนอีก ๓ ห้องเรียน เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารหลังใหม่ แทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม มากแล้วจาก ๕ ห้องเรียนเป็น ๖ ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ดำเนินการก่อสร้าง โดย บาทหลวงนภา กู้ชาติ และได้ขอใช้เป็นห้องเรียนในเดือนเมษายนในปีเดียวกัน

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ โรงเรียนขอขยายห้องเรียนจาก ๑๘ ห้องเรียนเป็น ๑๙ ห้องเรียน และขอรับนักเรียนเพิ่มจาก ๗๕๐ คน เป็น ๘๐๕ คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนขอขยายความจุการรับนักเรียนเพิ่มจาก ๘๐๕ คนเป็น ๙๐๐ คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนขอขยายความจุการรับนักเรียนเพิ่มจากความจุเดิม ๙๐๐ คน เป็น ๑,๐๘๐ คน โดยใช้อาคารเรียน ๔ หลัง มีห้องเรียน ๒๓ ห้องเรียน ในปีเดียวกันนี้วันที่ ๘ สิงหาคม ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ เป็นบาทหลวงพินันต์ พรประสิทธิ์ ตามใบอนุญาตเลขที่ ปจ.๐๒/๒๕๓๘

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ขออนุญาตใช้แปลนก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๒๕ ห้องเรียน และในเดือนมิถุนายนขออนุญาตขยายความจุนักเรียนจาก ๑,๐๘๐ คน เป็น ๑,๑๓๕ คน

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนขออนุญาตใช้อาคารเรียนที่ก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ ปจ. ๑๓๐/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๒๕ ห้องเรียน เวลาเดียวกันได้ขออนุญาตขยายความจุการรับนักเรียนเพิ่มจาก ความจุเดิม ๑,๑๓๕ คน เป็น ๒,๓๔๐ คน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปจ.๓๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ บาทหลวงพินันต์ พรประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ ปจ.๐๓๓๒/๑๘๔๖ และเป็นผู้จัดการ มีซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส เป็นครูใหญ่ การดำเนินกิจการของโรงเรียน กิจการของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและกลุ่มโรงเรียนด้วยดีตั้งแต่ต้น จำนวนนักเรียน ๑,๐๙๗ คน มีครูจำนวน ๔๒ คน มีอาคารเรียน ๓ หลัง หอประชุม ๑ หลัง พร้อมมีห้องประกอบการต่างๆ อาทิ ห้องคหกรรม,ห้องพยาบาล,ห้องคอมพิวเตอร์,ห้องโสตทัศนศึกษา,ห้องศูนย์การเรียน เป็นต้น

ปีการศึกษา ๒๕๔๓ บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงพยนต์ ศันสนยุทธ เป็นผู้จัดการโรงเรียนเทวรักษ์ และซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส เป็น ครูใหญ่โรงเรียนเทวรักษ์ มีครูจำนวน ๔๒ คน จำนวนนักเรียน ๑,๐๑๙ คน ในปีนี้ทางโรงเรียนจัดการเปิดใช้บริการห้องสมุด และปรับระบบการบริหารเพื่อการทำงานจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการเตรียมแผนพัฒนาอาคารเรียนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงพยนต์ ศันสนยุทธ เป็นผู้จัดการโรงเรียนเทวรักษ์ และ ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส เป็นครูใหญ่ โรงเรียนเทวรักษ์ มีครูจำนวน ๔๒ คน นักเรียนจำนวน ๑,๐๔๖ คน

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงพยนต์ ศันสนยุทธ เป็นผู้จัดการโรงเรียนเทวรักษ์ และ ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส เป็นครูใหญ่ โรงเรียนเทวรักษ์ มีครูจำนวน ๔๖ คน นักเรียนจำนวน ๑,๐๒๙ คน ในปีนี้ได้มีการรื้อถอน อาคารเรียน ๑ หลัง จำนวน ๙ ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปจ.๓๖/๒๕๔๕ เนื่องจากมีอายุ ๒๙ ปี และหมดสภาพการใช้งานแล้ว ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียน ที่ทิ้งว่างมาระยะหนึ่งปี เพื่อปรับใช้รองรับนักเรียนได้เพียงพอ นอกจากนั้นยังมีการปรับพื้นที่เป็นสนามฟุตบอล ให้ได้มาตรฐานที่สวยงาม รวมถึง ทำถนนในบริเวณโรงเรียนให้มีทางเข้าและทางออกเพื่อความเป็นระเบียบของระบบจราจรพร้อมทั้งจัดทำรั้วธงเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนให้เรียบร้อยสวยงามและเหมาะสมกับอาคารเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา ๒๕๔๖ บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นผู้จัดการแทน บาทหลวงพยนต์ ศันสนยุทธ และซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน ๔๓ คนและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ ท่าน จำนวนนักเรียน ๑,๐๒๑ คน นอกจากนี้ได้มีการปรับพื้นที่บางส่วนเป็นสนามกีฬา บาสเกตบอล และวอลเล่ย์บอล การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย หรืออนุบาล จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และยังได้นำกิจกรรม Walk Rally (การเดินเรียน) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายเป็นการเรียนด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติจริง

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นผู้จัดการและซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียน มีครูจำนวน ๔๖ คนและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ ท่าน จำนวนนักเรียน ๙๕๔ คน นอกจากนี้ได้มีการปรับพื้นที่บางส่วนเป็นสนามกีฬา บาสเกตบอล และวอลเล่ย์บอล การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย หรืออนุบาล จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายจิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และยังได้นำกิจกรรม

ปีการศึกษา ๒๕๔๘ บาทหลวงทวี อานามวัฒน์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตบาทหลวง เกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน ๔๗ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๔ ท่าน จำนวนนักเรียน ๑,๐๐๒ คน

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ บาทหลวงทวี อานามวัฒน์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตบาทหลวงเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน ๔๙ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๕ ท่าน จำนวนนักเรียน ๑,๐๑๕ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ บาทหลวงทวี อานามวัฒน์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตบาทหลวงเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน ๔๘ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๓ ท่าน จำนวนนักเรียน ๑,๑๙๗ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ บาทหลวงทวี อานามวัฒน์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอายุวัฒน์ โสนน้อย เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์มาลา ทัดมาลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน ๔๕ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๒๐ ท่าน จำนวนนักเรียน ๑,๓๙๓ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ บาทหลวงทวี อานามวัฒน์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอายุวัฒน์ โสนน้อย เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์มาลา ทัดมาลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

มีครูจำนวน 52 ท่าน เจ้าหน้าที่ ๑๕ ท่าน จำนวนนักเรียน ๑,๔๗๔ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ บาทหลวงปรีชา สกุลอ่อน เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงสมพร มีมุ่งกิจ เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์มาลา ทัดมาลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

มีครูจำนวน ๕๖ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๑๒ ท่าน จำนวนนักเรียน ๑,๕๕๗ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ บาทหลวงปรีชา สกุลอ่อน เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสมพร มีมุ่งกิจ เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์มาลา ทัดมาลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน ๗๓ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน จำนวนนักเรียน ๑,๖๖๖ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ บาทหลวงปรีชา สกุลอ่อน เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงสมพร มีมุ่งกิจ เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์มาลา ทัดมาลี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน ๗๘ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน จำนวนนักเรียน ๑,๗๖๑ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ บาทหลวงปรีชา สกุลอ่อน เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงสมพร มีมุ่งกิจ เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

มีครูจำนวน ๗๖ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน บรรณารักษ์ ๑ ท่าน ครูต่างชาติ ๓ ท่าน

จำนวนนักเรียน ๑,๘๔๖ คน

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บาทหลวงปรีชา สกุลอ่อน เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงสมพร มีมุ่งกิจ เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้ดำเนินการสร้างหลังคาโดมหน้าอาคารพระกุมาร ๕๐ ปี มีจำนวนครู ๘๒ ท่าน ครูต่างชาติ ๕ ท่าน

เจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๙๒๕ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงปรีชา สวัสดี เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

มีจำนวนครู ๘๔ ท่าน ครูต่างชาติ ๖ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๐๒๓ คน

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงปรีชา สวัสดี เป็นผู้จัดการ และซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

มีจำนวนครู ๙๙ ท่าน ครูต่างชาติ ๘ ท่าน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๑๓๓ คน

      โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง รวมถึงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งวิธีการดำเนินงานในระบบ PDCA โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โดยมีการนิเทศติดตามสังเกตการสอนเพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาอาคารสถานที่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน มีการพัฒนาระบบการบริหารงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น